Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

(hatósági és hatósági jellegű, valamint egyéb bejelentés köteles képzések szervezésére)

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései alkalmazandók a MODELLO Módszertani és Képzési Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1071 Budapest, Dembinszky utca 36. al. 1.; Cégjegyzékszám: 01-09-283044; Adószám: 13531223-2-42; Bankszámla szám: 11600006-00000000-15221030;
Felnőttképzési engedélyszám: E-000526/2014, E/2020/000131; Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/000107), mint Felnőttképző (továbbiakban:,,Felnőttképző”) és a Felnőttképző által szervezett képzésen ténylegesen részt vevő természetes személy / személyek (továbbiakban: ,,Képzésben résztvevő”)

továbbá

a képzést megrendelő és annak költségeit viselő, személy/ szervezet (továbbiakban: ,,Költségviselő”), aki a Képzésben résztvevő személytől eltérő személy/ szervezet,

a továbbiakban együtt, mint szerződő Felek között létrejött jogviszonyra, melynek keretében a Képzésben résztvevő és Felnőttképző között felnőttképzési szerződés, míg a Költségviselő és Felnőttképző között pedig szolgáltatási szerződés jön létre.

Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szabályok alkalmazandóak a felnőttképzési jogviszony és a szolgáltatási jogviszony létrejöttére és megszűntetésére egyaránt, továbbá a szerződésben részes Felek – így a Felnőttképző, Képzésben résztvevő és Költségviselő – jogaira és kötelezettségeire.

Felnőttképzési szerződés részét képezi a Jelentkezési lap, valamint jelen ÁSZF (továbbiakban együtt: Felnőttképzési szerződés), így ezen dokumentumok egymással elválaszthatatlan egységet képeznek. Amennyiben a Képzésben résztvevő nem a képzés Költségviselője, úgy a Felnőttképző és a Képzés Költségviselője között igény felmerülése esetén szolgáltatási szerződés (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) jön létre, azonban ebben az esetben is meg kell kötni a felnőttképzési szerződést a Képzésben résztvevővel.

Jelen ÁSZF I. Része tartalmazza a Képzésben résztvevő és Felnőttképző között felnőttképzési szerződésre vonatkozó szerződési feltételeket, a II. Rész pedig a Felnőttképző és Költségviselő közötti jogviszonyra alkalmazandó szerződési feltételeket.

Jelen ÁSZF alkalmazásának célja, hogy meghatározza a Felnőttképzési szerződés létrejöttének, megszegésének, megszűnésének feltételeit, továbbá, hogy meghatározza a Szerződő Felek jogait és kötelezettségeit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I. Rész

 1. Szerződés létrejötte, jelentkezés a tanfolyamra
 2. A szerződés a Felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.
 3. A Képzésben résztvevő személlyel felnőttképzési szerződést kell kötni. A felnőttképzési jogviszony a Felnőttképző és a Képzésben résztvevő között jön létre a felnőttképzési szerződés alapján.
 4. A Képzésben résztvevő a képzésre személyesen, postai úton vagy e-mail-en, vagy a weboldalon keresztül jelentkezhet:
  • Képzésben résztvevő jogosult a jelentkezési lapot postai úton megküldeni a képző részére a 3200 Gyöngyös, Vármegyeház tér 1. szám alatti postacímre. Ebben az esetben a képző csak a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapot fogadja
  • Képzésben résztvevő jogosult a Jelentkezési lapot, a Jelentkezési lapon megjelölt e-mail címre történő megküldésével is benyújtani. Ebben az esetben a Jelentkezési lap egy eredeti példányát a Képzésben résztvevő köteles – postai úton vagy személyesen – eljuttatni a képzőhöz. Képző csak a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapot fogadja
 5. Felnőttképző a Jelentkezési lap átvételét követő 3 munkanapon belül visszaigazolást küld a Képzésben résztvevőnek. Felnőttképző nem köteles visszaigazolást küldeni a személyesen benyújtott jelentkezés esetén.
 6. Felnőttképző a képzésben való részvétel feltételeit az adott képzésre vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelően köteles meghatározni. Felnőttképző jogosult elutasítani azon résztvevők képzésre történő jelentkezését, akik nem felelnek meg a képzésben való részvételhez szükséges jogszabályi feltételeknek, például nem rendelkeznek a képzés előfeltételét képező, megfelelő szakmai, vagy iskolai képzettséggel, vagy foglalkozás egészségügyi alkalmassági igazolással.
 7. A Felnőttképző, az 21.§-ban foglalt nyilvántartás-vezetési kötelezettségére tekintettel kötelezheti a Képzésben résztvevőt a Jelentkezési lap kitöltésére. Amennyiben a képzés jogszabály által meghatározott bemeneti feltételhez kötött, abban az esetben a szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány bemutatására is kötelezheti. Ezen adatokat a Felnőttképző továbbítja (felrögzíti) a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe. A Képzésben résztvevőnek lehetősége van megtiltani a személyazonosító adatainak továbbítását a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe. Az adattovábbítás megtiltásáról a tanfolyamra történő jelentkezéskor, űrlapon nyilatkozhatnak. Amennyiben a Képzésben résztvevő megtiltja adatai továbbítását, úgy a Felnőttképzőnek nem áll módjában kiállítani a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt.

B) A Felnőttképzési szerződés tárgya

 1. A felnőttképzési jogviszony felnőttképzési szerződés alapján szervezett oktatás és képzés nyújtására irányuló szolgáltatásra, illetve felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra és abban való részvételre a felnőttképző és a képzésben részt vevő személy között létrejött
  • Képzésben résztvevő a felnőttképzési szerződés alapján részt vesz a Felnőttképző által szervezett és lebonyolításra kerülő, a Felnőttképzésről szóló évi. LXXVII. tv. rendelkezései alapján – bejelentéshez kötött képzésen.
 2. A Felnőttképző köteles a képzést a képzési program szerint megtartani, továbbá köteles tájékoztatni a Képzésben résztvevőt a kötelezettségeiről és a képzés elvégzéséhez szükséges feltételekről.
 3. Felnőttképző a Képzésben résztvevők jelenlétét figyelemmel kíséri, és arról jelenléti ívet
 4. A MODELLO Módszertani és Képzési Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság minőségi garanciát vállal az általa megtartott képzésekre, azonban a képzés eredményességére Felnőttképző nem vállal kötelezettséget, mivel a tudás elsajátítása a Képzésben résztvevő képességein múlik.
 5. Felnőttképző a Képzésben résztvevő rendelkezésére bocsátja a képzés ütemezését tartalmazó órarendet. A tervezett órarend – az egyes foglalkozások időpontja és helye tekintetében – módosulhat, amelyről Felnőttképző a Képzésben résztvevőt lehetőség szerint előzetesen tájékoztatja.
 6. Felnőttképző a Képzésben résztvevőt abban az esetben bocsátja vizsgára, ha a Képzésben résztvevő a képzésen a képzési ütemezés szerint, oktatásra alkalmas állapotban részt vesz, a megengedett hiányzás legnagyobb mértékét nem lépi túl és a személyi adataiban bekövetkező változásokról a Felnőttképzőt haladéktalanul tájékoztatja. A vizsgára bocsátás további feltétele, hogy a Képzésben résztvevő, a képzésre vonatkozó jogszabályban meghatározott okiratokat és igazolásokat (pl.: bizonyítvány-másolat, szakmai és munkaköri alkalmassági vélemény) a Felnőttképző részére határidőben átadja.

C) A képzési díj megfizetése, a díjfizetés elmulasztásának következményei

 1. Felnőttképzőt a felnőttképzési szerződésben meghatározott feladatok elvégzéséért képzési díj illeti
 2. Felnőttképző a képzési díjat egy összegben köteles meghatározni a felnőttképzési szerződésben, továbbá a felnőttképzési szerződésben feltüntetett képzési díjon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapíthat meg a Képzésben résztvevő személy terhére.
 3. Amennyiben a Képzésben résztvevő egyben a képzés Költségviselője is, a teljes képzési díjat a Képző által kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a Képző részére a számlában megjelölt módon és számlaszámra Felnőttképző a számlát a Képzésben résztvevő által megadott információk alapján állítja ki. A számla módosítására – a Képzésben résztvevő igényeinek utólagos megváltozása miatt – a kiállítást követően nincs lehetőség.

A Képzésben résztvevő fizetési késedelme esetén,

 1. amennyiben a késedelem a tanfolyam kezdete előtt bekövetkezett, a Felnőttképző jogosult jelen szerződéstől elállni és a Képzésben résztvevő beiskolázását megtagadni;
 2. amennyiben a Felnőttképző a szerződéstől nem állt el, vagy pedig a késedelem a tanfolyam kezdetét követően állt be, Felnőttképző a késedelemmel érintett összeg vonatkozásában a késedelemmel érintett időszakra a Magyar Nemzeti Bank által megállapított mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatra Amennyiben a Képzésben részt vevő a fizetési kötelezettségének a Felnőttképző írásbeli felszólításától számított 8 napon belül sem tesz eleget, a Felnőttképző jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, és a Képzésben résztvevőt a képzésből kizárni. A Képzési szerződés jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondása a Felnőttképző tanfolyami díjra való jogosultságát nem érinti;
 3. ha a Felnőttképző a Képzésben résztvevő fizetési késedelme ellenére a szerződést nem mondja fel, vagy pedig a fizetési késedelem a képzés befejezését követően áll be, a Felnőttképző a képzési díjra, valamint a késedelmi kamatra a b) pont rendelkezései szerint jogosult, továbbá jogosult a Képzésben résztvevő vizsgára bocsátását valamint az igazolások kiadását a teljes tartozás (tőke és járulékai) kiegyenlítéséig megtagadni;
 4. ha a Felnőttképző a Képzésben résztvevő fizetési késedelme ellenére a Képzésben résztvevő vizsgára bocsátását nem tagadja meg, vagy pedig a fizetési késedelem a vizsgát követően áll be, Felnőttképző a képzési díjra, valamint a késedelmi kamatra a b) pont rendelkezései szerint jogosult, továbbá jogosult a tanúsítvány (bizonyítvány, jogosítvány) kiadását a teljes tartozás (tőke és járulékai) kiegyenlítéséig megtagadni.
 5. Amennyiben nem a Képzésben résztvevő a képzés költségvis elője akkor a képzési díj és járulékai a Képzésben résztvevőtől nem követelhetők.
 6. A Képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a képzés Költségviselője és a Felnőttképző között a képzési díj megfizetése vonatkozásában létrejött szerződéses megállapodást a képzés Költségviselője késedelmesen teljesíti vagy nem teljesíti, a Felnőttképző – az ügy konkrét körülményeitől függően – jogosult:
 7. a Képzésben résztvevő beiskolázását megtagadni és a képzési szerződéstől elállni;
 8. a képzési szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a Képzésben résztvevőt a képzésből kizárni;
 9. a Képzésben résztvevő vizsgára bocsátását, valamint az igazolások kiadását a teljes tartozás (tőke és járulékai) Költségviselő által történő kiegyenlítéséig megtagadni;
 10. a képzési igazolás kiadását a teljes tartozás (tőke és járulékai) Költségviselő által történő kiegyenlítéséig megtagadni.

D) A szerződés teljesítésére vonatkozó egyéb rendelkezések

 1. Felnőttképző a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozót, illetve teljesítési segédet igénybe
 2. Felnőttképző biztosítja, hogy a képzés teljes időtartama alatt rendelkezik az illetékes hatóság által kiadott felnőttképzési nyilvántartási számmal, valamint a Felnőttképzési szerződésben megjelölt képzés folytatására vonatkozó egyéb engedéllyel és más hatóság engedélye alapján folytatható engedéllyel.
 3. Szerződő Felek a szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket kötelesek jóhiszeműen, a másik fél és harmadik személyek érdekeinek sérelme nélkül A Képzésben résztvevő a köteles a Felnőttképző, valamint harmadik személyek szerzői jogait tiszteletben tartani, a rendelkezésére bocsátott, szerzői jogi védelem alá eső képzési programokat, tankönyveket, jegyzeteket, egyéb dokumentumokat ezen jogok sérelme nélkül használni. A tankönyvek, jegyzetek jogosulatlan másolása, sokszorosítása, terjesztése vagy a Felnőttképző illetve harmadik személyek szerzői jogainak más módon való megsértése esetén a Felnőttképző jogosult a képzési szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Képzésben részt vevővel szemben a jogsértő magatartásából eredő kárát érvényesíteni.
 4. A Képzésben résztvevő köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely arra irányul, hogy a Felnőttképzőnél, a Felnőttképző alvállalkozójánál, teljesítési segédjénél foglalkoztatott személyek, továbbá harmadik személyek által foglalkoztatott, Képzésben részt vevő személyek a fennálló munkaviszonyukat vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyukat megszüntessék (munkaerőcsábítás tilalma).
 5. Felnőttképző a vizsga tisztaságának megőrzése érdekében, a vizsgaszervezővel együttműködve megtesz minden, ennek biztosításához szükséges intézkedést. A Képzésben résztvevő vállalja, hogy tartózkodik minden olyan magatartástól, amely a vizsga objektivitását, szakmaiságát és tisztaságát veszélyeztetheti, így a vizsga során különösen tartózkodik a vizsgaszabályzat által meg nem engedett eszközök használatától, a vizsgabizottság tagjainak, a vizsgabizottságot segítő szakértőknek vagy a Felnőttképző munkatársainak meg nem engedett befolyásolásától.

E) Felelősség

 1. A Felnőttképző a szükséges képzési engedélyek hiányából eredő károkért, valamint a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben, a Képzésben résztvevőt ért károkért, a szerinti kártérítési felelősséggel tartozik legfeljebb a tanfolyami díjjal megegyező mértékig.
 2. A Képzésben résztvevő jogosult a képzési szerződést a Felnőttképző súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Felnőttképző
  • a képzés foglalkozásait saját hibájából nem tartja meg, és az elmaradt foglalkozásokat írásbeli felszólítás ellenére, ésszerű időn belül nem pótolja;
  • a képzési programtól a Képzésben résztvevő hozzájárulása nélkül jelentős mértékben eltér.
 3. Amennyiben a képzés a Felnőttképzőnek felróható okból hiúsul meg, a Felnőttképző a már megfizetett képzési díjat a Képzésben résztvevőnek a képzés meghiúsulásától számított 30 napon belül köteles

F) Együttműködés, panaszkezelés

 1. A Felnőttképző szerződésszegő magatartásával vagy mulasztásával szemben a Képzésben résztvevő illetve a Költségviselő jogosult panaszt tenni, illetve jogorvoslattal élni. Észrevételeiket, panaszaikat telefonon, e-mailen vagy a Felnőttképző ügyfélszolgálatán személyesen az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

3200 Gyöngyös, Vármegyeház tér 1.

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől – Péntekig (munkanapokon) 8:00-16:30

A panaszokat a Felnőttképző kivizsgálja és törekszik annak rendezésére, kijavítására. Felek megállapodnak, hogy vitás kérdések tisztázásában együttműködnek.

G) A szerződés megszűnésének esetei

 1. A képzési szerződés – a Képzésben résztvevőnek felróható okból – megszűnik, ha a Képzésben résztvevő a szerződés aláírását követően a képzést nem kezdi meg, vagy a képzésből
 2. A szerződés a Képzésben résztvevő érdekkörébe eső okból szűnik meg, ha a Költségviselő valamint a Felnőttképző között a képzés vonatkozásában létrejött szerződés a Költségviselő érdekkörébe eső okból megszűnik.

A szerződés nem szűnik meg, ha a Költségviselő valamint a Felnőttképző között a képzés vonatkozásában létrejött szerződés megszűnésével egy időben a Képzésben részt vevő a képzés Költségviselőjének helyébe lép és az esedékes képzési illetve tanfolyami díjat a Felnőttképzőnek megfizeti.

 1. A Képzésben résztvevő a szerződés aláírásától számított 3 munkanapon belül jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben a jelen pont szerinti elállásra a képzés megkezdését megelőzően kerül sor, Képző a Képzésben résztvevőtől díjazást nem követelhet.

H) Szerződésszegés

 1. A Felnőttképző a Képzésben résztvevő szerződésszegése esetén jogosult a sikeres teljesítésről szóló tanúsítványt
  • A Felnőttképző jogosult a szerződést a Képzésben résztvevő súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal A jelen ÁSZF 16., 18. és 22. pontjaiban foglalt felmondási okok mellett súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Képzésben részt vevő a 13. pontban felsorolt kötelezettségeinek felszólítás ellenére sem tesz eleget vagy túllépi a megegengedett maximális hiányzás mértékét;
  • a munkaerőcsábítás tilalmába ütköző magatartást tanúsít, függetlenül attól, hogy az eredményre vezetett-e ;
  • a képzés vagy a vizsga során, illetve azokkal kapcsolatban olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést lehetetlenné

I) Vis maior

 1. Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítésért, ha ezek bekövetkezése vis maior következménye. Vis maiornak minősülnek a Felek érdekkörén, ellenőrzésén, irányításán, illetve befolyásolási lehetőségén kívül eső, előre nem látható körülmények, amelyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését.
 2. Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de késlelteti azt: a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, a Feleknek jogában áll a Szerződést azonnali hatállyal
 3. Az a Fél, akinek érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható időtartamáról a további Feleket ajánlott írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó Fél az ebből eredő kárért

J) Ösztöndíj

 1. Felnőttképző a felnőttképzési szerződésben megjelölt képzés keretében a Képzésben résztvevő részére nem nyújt ösztöndíjat.

K) Jogvita rendezése, irányadó jogszabályi rendelkezések

 1. Szerződő Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatban esetlegesen felmerülő viták békés rendezésére törekednek. A Képzésben résztvevővel szemben felmerült jogvita rendezésére a polgári perrendtartásról szóló évi CXXX. törvényben meghatározott illetékességi szabályok az irányadók.
 2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a valamint a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, rendelkezései irányadók.

II. Rész

 1. Szerződés létrejötte, jelentkezés a tanfolyamra
 2. Felnőttképző és Költségviselő között igény felmerülése esetén Szolgáltatási szerződés jön létre, melyben Költségviselő megrendeli, Felnőttképző pedig elvállalja, hogy – a Költségviselő által beíratott – Képzésben résztvevő személlyel kötött Felnőttképzési szerződésben megjelölt képzést, a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvénynek és a képzésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megszervezi és lebonyolítja.
 3. A Felnőttképzési szerződés tartalmazza a Költségviselő által beiskolázott magánszemélyek (Képzésben résztvevők) nevét és a képzés lebonyolításához szükséges adatait. Felnőttképző a Képzésben résztvevővel Felnőttképzési szerződést köt. A Képzésben résztvevővel esetlegesen kötendő tanulmányi szerződés vagy munkáltatói kötelezés megkötése Költségviselő
 4. Szolgáltatási szerződés kizárólag a Felnőttképző és a Képzésben résztvevő között létrejött Felnőttképzési szerződésben megjelölt képzés megszervezésére és lebonyolítására jöhet létre. Felnőttképzési szerződés hiányában nem jön létre Szolgáltatási szerződés.
 5. Költségviselő a képzést személyesen, postai úton vagy e-mail útján jogosult megrendelni:
  • Költségviselő jogosult, a Szolgáltatási szerződést, valamint a Képzésben résztvevő által kitöltött és aláírt Felnőttképzési szerződést a Felnőttképző részére postai úton megküldeni. Felnőttképző csak a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapot fogadja
  • Költségviselő jogosult továbbá, hogy a Szolgáltatási szerződést, valamint a Képzésben résztvevő által kitöltött és aláírt Felnőttképzési szerződést e-mail útján megküldeni a Felnőttképzőnek. Mind a Szolgáltatási szerződés, mind a Felnőttképzési szerződés egy darab eredeti példányát a Költségviselő köteles – postai úton vagy személyesen – eljuttatni a képzőhöz úgy, hogy az legkésőbb a képzés kezdetének napján a képző rendelkezésére álljon. Képző csak a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapot fogadja
 6. Költségviselő köteles a Felnőttképzési szerződést (Jelentkezési lapot) a Képzésben résztvevő aláírásával, valamint Költségviselő cégszerű aláírásával ellátni.
 7. Felnőttképző a Felnőttképzési szerződés átvételét követő 3 munkanapon belül visszaigazolást küld a Költségviselőnek. Felnőttképző nem köteles visszaigazolást küldeni a személyesen benyújtott jelentkezés esetén.
 8. Nem jön létre Szolgáltatási szerződés, amennyiben Felnőttképző elutasítja azon személyek jelentkezését, akik nem felelnek meg a képzésben való részvételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

B) Szerződés tárgya

 1. Felnőttképző kijelenti, hogy a megrendelt képzés alkalmas a képzéssel megszerezni kívánt kompetenciák elsajátítására, valamint nyilatkozik, hogy a képzés sikeres lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik, és azokat a képzés teljes időtartama alatt biztosítja. Felnőttképző köteles a képzéssel kapcsolatos feladatait a szükséges szakértelemmel, szakszerűséggel és gondossággal ellátni.
 2. Felnőttképző köteles:
  • a képzést jó színvonalon megszervezni és lebonyolítani, a szükséges vizsgáztatásokat megszervezni (megszerveztetni) illetve lefolytatni;
  • a Költségviselőt tevékenységéről és a szerződésben rögzített feladatok elvégzésével kapcsolatos ügyek állásáról folyamatosan, illetve annak kívánságára bármikor tájékoztatni;
  • a képzésekkel összefüggő képzési programokhoz, tananyagokhoz, oktatási segédletekhez történő hozzáférést a képzésben résztvevők részére a képzés időtartama alatt biztosítani, erre vonatkozó külön megállapodás esetén véglegesen átadni, továbbá a vizsgára való felkészülést segítő információkat a Képzésben résztvevők rendelkezésére bocsátani.
  • a képzés megfelelő színvonalú és jogszerű megtartásához szükséges és kötelező tárgyi eszközökről, egyéb feltételekről Költségviselőt tájékoztatni, amennyiben a képzés részben vagy egészben a Költségviselő által biztosított helyszínen történik.
  • Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe történő adatszolgáltatást teljesíteni.
 3. Felnőttképző a Költségviselő kérésére írásban igazolást állít ki arról, hogy a Képzésben résztvevő ténylegesen hány órán jelent
 4. Költségviselő köteles:
  • az általa beiskolázott képzésben résztvevő figyelmét felhívni a jelen szerződésnek a képzésben résztvevőt érintő tartalmáról,
  • a képzés időtartama alatt a Képzésben résztvevővel folyamatosan kapcsolatot tartani, a Képzésben résztvevő számára a képzésben való részvételhez szükséges szabadidőt biztosítani,
  • a képzés sikeres megvalósulása érdekében a Felnőttképzővel folyamatosan kapcsolatot tartani,
  • képzés és a vizsga sikeres lebonyolításához szükséges adatokat, okiratokat, információkat a Felnőttképző részére megfelelő időben biztosítani;
  • a képzés befejezését követően a Felnőttképző által tételesen átadott, képzéssel összefüggő dokumentumokat, tanúsítványokat az adatkezelés, irattározás és iratkezelés szabályainak betartásával kezelni és megőrizni,
  • az adatszolgáltatáshoz szükséges, Költségviselőnél rendelkezésre álló adatokat Felnőttképző részére átadni.

C) A szolgáltatási díj megfizetése, a díjfizetés elmulasztásának következményei

 1. Felnőttképzőt a szolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok elvégzésének ellenértékeként a Felnőttképzési szerződésben megjelölt képzési és vizsgadíj alapján díj illeti A szolgáltatási díj mértékét a Felnőttképzési szerződés tartalmazza. Felnőttképzőt a szolgáltatási díj akkor is megilleti, ha – a Képzésben résztvevő vagy a Költségviselő érdekkörében felmerülő okból – a Képzésben résztvevő a képzést nem kezdi meg, képzésből kimarad vagy a Felnőttképző a képzésben résztvevőt – súlyosan jogellenes magatartása miatt – a képzésből kizárja.
  • A képzési díjat a Költségviselő a Felnőttképző által kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül banki átutalással tartozik megfizetni a Képző Intézmény Erste Bank Hungary Nyrt-nél vezetett 11600006-00000000-15221030 számú bankszámlájára. Felnőttképző a számlát a Költségviselő által megadott információk alapján állítja A számla módosítására a Költségviselő igényeinek utólagos megváltozása miatt – a kiállítást követően nincs lehetőség.
 2. A Képzés Költségviselőjének fizetési késedelme esetén,
 3. amennyiben a késedelem a tanfolyam kezdete előtt bekövetkezett, a Felnőttképző jogosult jelen szerződéstől elállni és a Képzésben résztvevő beiskolázását megtagadni;
 4. amennyiben a Felnőttképző a szerződéstől nem állt el, vagy pedig a késedelem a tanfolyam kezdetét követően állt be, Felnőttképző a késedelemmel érintett összeg vonatkozásában a késedelemmel érintett időszakra késedelmi kamatra Amennyiben a Költségviselő a fizetési kötelezettségének a Felnőttképző írásbeli felszólításától számított 8 napon belül sem tesz eleget, a Felnőttképző jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, és a Képzésben résztvevőt a képzésből kizárni. A Képzési szerződés jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondása a Felnőttképző tanfolyami díjra való jogosultságát nem érinti;
 5. ha a Felnőttképző a Költségviselő fizetési késedelme ellenére a szerződést nem mondja fel, vagy pedig a fizetési késedelem a képzés befejezését követően áll be, a Felnőttképző a képzési díjra, valamint a késedelmi kamatra a b) pont rendelkezései szerint jogosult, továbbá jogosult a Képzésben résztvevő vizsgára bocsátását valamint az igazolások kiadását a teljes tartozás (tőke és járulékai) kiegyenlítéséig megtagadni;
 6. ha a Felnőttképző a Költségviselő fizetési késedelme ellenére a Képzésben résztvevő vizsgára bocsátását nem tagadja meg, vagy pedig a fizetési késedelem a vizsgát követően áll be, Felnőttképző a képzési díjra, valamint a késedelmi kamatra a b) pont rendelkezései szerint jogosult, továbbá jogosult a tanúsítvány kiadását a teljes tartozás (tőke és járulékai) kiegyenlítéséig megtagadni.
 7. Képzés Költségviselőjének fizetési késedelme esetén a Felnőttképző, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:155.§-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot és behajtási költséget, valamint ezt meghaladóan a követelés érvényesítésével kapcsolatban ténylegesen felmerült és igazolt költségeit érvényesítheti Költségviselővel szemben.
 8. Költségviselő fizetési késedelme esetén a képzési díj és járulékai a Képzésben résztvevőtől nem követelhetők.

D) A szerződés teljesítésére vonatkozó egyéb rendelkezések

 1. Felnőttképző a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozót, illetve teljesítési segédet igénybe
 2. Szerződő Felek kötelesek a feladat teljesítése során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetnek illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a feladat teljesítésével összefüggésben jutott tudomásukra, és amelynek közlése a másik félre vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. A szerződő Felek üzleti titoknak minősítenek minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása bármely szerződő fél jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. A jelen pontban foglalt, bizalmas adatkezelésre és a Felek üzleti titkainak védelmére vonatkozó előírások a szerződés megszűnését követően is, időbeli korlátozás nélkül irányadók a szerződő Felekre nézve.
 3. A Képzés Költségviselője köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely arra irányul, hogy a Felnőttképzőnél, a Felnőttképző alvállalkozójánál, teljesítési segédjénél foglalkoztatott személyek, továbbá harmadik személyek által foglalkoztatott, Képzésben részt vevő személyek a fennálló munkaviszonyukat vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyukat megszüntessék (munkaerőcsábítás tilalma).
 4. Felnőttképző a vizsga tisztaságának megőrzése érdekében, a vizsgaszervezővel együttműködve megtesz minden, ennek biztosításához szükséges intézkedést. A képzés Költségviselője vállalja, hogy tartózkodik minden olyan magatartástól, amely a vizsga objektivitását, szakmaiságát és tisztaságát veszélyeztetheti, így a vizsga során különösen tartózkodik a vizsgaszabályzat által meg nem engedett eszközök használatától, a vizsgabizottság tagjainak, a vizsgabizottságot segítő szakértőknek vagy a Felnőttképző munkatársainak meg nem engedett befolyásolásától.

E) Felnőttképző kárfelelősség

 1. A Felnőttképző a szükséges képzési engedélyek hiányából eredő károkért, valamint a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben, a Költségviselőt ért károkért, a szerinti kártérítési felelősséggel tartozik legfeljebb a szolgáltatási díjjal megegyező mértékig.
 2. Költségviselő jogosult a képzési szerződést a Felnőttképző súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Felnőttképző
  • a képzés foglalkozásait saját hibájából nem tartja meg, és az elmaradt foglalkozásokat írásbeli felszólítás ellenére, ésszerű időn belül nem pótolja;
  • a képzési programtól a Képzésben részt vevő hozzájárulása nélkül jelentős mértékben eltér.
 3. Amennyiben a képzés a Felnőttképzőnek felróható okból hiúsul meg, a Felnőttképző a már megfizetett képzési díjat a Költségviselőnek a képzés meghiúsulásától számított 30 napon belül köteles

F) A szerződés megszűnésének esetei

 1. A szolgáltatási szerződés – a Költségviselőnek felróható okból – megszűnik, ha a Képzésben résztvevő a szerződés aláírását követően a képzést nem kezdi meg, vagy a képzésből

G) Szerződésszegés

 1. A Felnőttképző jogosult a szerződést a Képzésben résztvevő súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal
 2. Jelen ÁSZF és 57. pontjaiban foglalt felmondási okok mellett súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Képzésben részt vevő
  • a pontban felsorolt kötelezettségeinek felszólítás ellenére sem tesz eleget vagy túllépi a megadott maximális hiányzás mértékét;
  • A munkaerőcsábítás tilalmába ütköző magatartást tanúsít, függetlenül attól, hogy az eredményre vezetett-e

– a képzés vagy a vizsga során, illetve azokkal kapcsolatban olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést lehetetlenné teszi.

 1. Amennyiben a szerződés a Képzésben résztvevő illetve a Költségviselő érdekkörébe eső vagy neki felróható okból szűnik meg, a Költségviselő az alábbiak szerint köteles díjfizetésre:
 2. ha a felnőttképzési szerződés a képzés kezdetét megelőzően szűnik meg, a Költségviselő a képzési díj 30 {1d7b54d26d57f5178a1ffd40ed8635c59a58f00ace7816a93b668ba5b9e0c970}-nak megfelelő összeg megfizetésére köteles;
 3. ha a felnőttképzési szerződés a képzés megkezdését követően szűnik meg, a Költségviselő a teljes tanfolyami díj (képzési díj és vizsgadíj) megfizetésére köteles;
 4. Amennyiben a képzés vizsgával zárul és a felnőttképzési szerződés a vizsgára jelentkezést követően szűnik meg, akkor a Költségviselő a teljes tanfolyami díj (képzési díj és vizsgadíj) megfizetésére köteles.

H) Vis maior

 1. Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítésért, ha ezek bekövetkezése vis maior következménye. Vis maiornak minősülnek a Felek érdekkörén, ellenőrzésén, irányításán, illetve befolyásolási lehetőségén kívül eső, előre nem látható körülmények, amelyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését.
 2. Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de késlelteti azt: a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, a Feleknek jogában áll a Szerződést azonnali hatállyal
 3. Az a Fél, akinek érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható időtartamáról a további Feleket ajánlott írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó Fél az ebből eredő kárért

I) Záró rendelkezések

 1. Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő viták békés rendezésére törekednek. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Költségviselővel szemben felmerült esetleges jogvitára Szerződő Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik
 2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a valamint a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók.

Jelen ÁSZF átolvasást és értelmezést követően, Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag tudomásul veszik.